[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

شرکت سهامی خاص صنعتی بهپاک

«تأسیسات بهشهر»

 

شماره ثبت: ۱۳۱۹۰

بهشهر- خیابان ساری

تلگرافی: بهپاک بهشهر

تلفن: ۶۹۲۶/۲۷۱

 

شماره: ۴۸-۵۲/۴۱

تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۵۸

 

آقای نورالدین کمالی کارگر دائم انبارها

پیرو مذاکرات حضوری و با توجه به شرایط خاص دینی از اول فروردین سال ۱۳۵۸ به خدمتتان در این تأسیسات خاتمه داده می‌شود.

لازم است بمنظور تسویه‌حساب نهائی به حسابداری شرکت مراجعه فرمائید.

 

مدیر تأسیسات شرکت سهامی خاص صنعتی بهپاک

مهندس حمید جراتی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]