[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

فرم شماره ١

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۳۴

تاریخ ٢ تیر۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی مخابرات استان اصفهان

نوع اتهام عضویت فرقه ضاله (بهائی)

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای نصرت اله نام خانوادگی خلیقی فرزند فضل اله متولد سال ۱۳۱۵شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از همدان پست سازمانی بازنشسته [ناخوانا] تلگراف سابقه کار دیپلم فنی محل کار اصفهان شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات  دیپلم فنی متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ٢ تیر ۶۲با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

 

"رأی هیأت"

با توجه به نظریه کارشناس×، اظهارات مطلعین --×-- و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و [جرم] نامبرده منطبق است با

١- (عضویّت فرقه ضاله) موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب [؟] آبان ۱۳۶۲ که مستنداً به بند ١١ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.

این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

[ناخوانا] از تاریخ ابلاغ و [ناخوانا] قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد--×--

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]