[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تهران

مرکز بین‌المللی

تحقیقات بیوشیمی – بیوفیزیک

[آدرس]

۹۶۲

٧ مهر ۱۳۶۱

 

بسمه تعالی

ما می‌جنگیم چون حق پیروز است پیروزیم. امام خمینی

 

دانشجوی مرکز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک، خانم نهال قادری تفرشی

عطف بنامه شماره ۵۸۷ ش- پ مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۱ شورای پذیرش دانشگاه بر اساس ماده ١١ بخشنامه شورای پذیرش از تحصیل محروم میگردید. چ

ابوالفضل امیری مقدم

[امضا]

سرپرست مرکز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]