[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان

حکم کارگزینی

 فرم  ع-۳۲ (۴/۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

 

۱-وزارت/موسسه: آموزش و پرورش

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: خانم ناهید

۴-نام خانوادگی: دانش

۵-نام پدر: حسن

۶-شماره شناسنامه و محل صدور

شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد: روز ۱۷ ماه خرداد سال ۱۳۱۸

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: ادبی

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: معاون دبستان امیرکبیر

۱۱-رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۵  

۱۲-گروه: ۶

 ۱۳-پایه: ۷

۱۴-واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد

۱۵-محل خدمت:

شهرستان مشهد فرمانداریکل/استان خراسان

۱۶-مجوز: متن حکم

تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷-نوع حکم: خروج خدمت

۱۸-شرح حکم: باستناد بند ت ماده ۱۲  قانون استخدام کشوری مصوب مرداد ماه ۴۵ و بند ۴ ماده/ ۲ قانون مزبور مصوب آذر ماه ۱۳۰۱ و دستورالعمل شماره ۱/۸۱۱۸ -[تاریخ:] ۲۲ اسفند ۵۸ و تلفنگرام مورخ ۳۱  فروردین ۵۹ وزارتی چون شما به مسلک بهائیت که مغایر با قوانین استخدام کشوری می ‌باشد طی نامه مورخ ۳۱/۶/۵۹ اعتراف نموده‌اید لذا به‌موجب این حکم از تاریخ  ۸  مرداد ۱۳۵۹ به خدمت شما وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود.ع

۱۹-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف-حقوق پایه گروه ۲۹۲۰۰ریال

ب-تفاوت تطبیق حقوق: -----ریال

پ-مجموع مزایای مستمر موقت شغل    

فوق‌العاده شغل ----- ریال

ت-تفاوت تطبیق مزایا: -----ریال

ث-فوق العاده اشتغال خارج از کشور: -----ریال

ج-فوق العاده بدی آب و هوا: -----ریال

چ-فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: -----ریال

ح-فوق العاده محل خدمت: -----ریال

خ-سایر مزایا: -----ریال

جمع: -----ریال

۲۰-حقوق، مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (حروف) -----ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد -----قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۸ مرداد ۱۳۵۹  

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ----- شماره: ۷۲۴۶۵ [ناخوانا]

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: محمد مهدی اسدی

عنوان پست سازمانی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]