[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

شماره -----

تاریخ ۱۹ آبان ۶۰

پیوست -----

 

بدینوسیله گواهی میشود که دوشیزه ناهید امیری نیا فرزند غلامحسین امیرنیا تا تاریخ ۱۸ آبان ۶۰ در کلاس دوم تجربی دبیرستان شهداء ۳۸ مشغول تحصیل بوده و بعلت اعتراف نامبرده به بهائیت و شرکت نکردن در راهپیمائی‌ها و بحثهای سیاسی مدرسه طبق صورتجلسه شماره ۱۶۱۸- ۱۸ آبان ۶۰ از دبیرستان اخراج گردید و این گواهی طبق درخواست مادر نامبرده صادر شده است ضمناً مدارک نامبرده تحویل خواهرش گردید.

 

سرپرست دبیرستان شهداء ۳۸- نظری نسب

[امضا]

[مهر رسمی] دبیرستان دخترانه کیخسرو [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]