[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۴ مهر ١٣۶۳

شماره ٧٧- م

 

آقای محمدعلی زیادی ولی محترم دانش آموز نادر زیادی

بدینوسیله دبیرستان رازی صریحاً اعلام میدارد که برابر نامه شماره  ١٣٣ / م [تاریخ:] ٩ مهر ١٣۶۳ ادامه تحصیل فرزند شما در این آموزشگاه مقدور نمی‌باشد.

رئیس دبیرستان رازی [ناخوانا]

[امضا]

[مهر رسمی دبیرستان رازی عجب‌شیر]

 

گیرنده رونوشت

اداره محترم آموزش و پرورش جهت اطلاع

اینجانب نادر زیادی نامه شماره ٧٧- م به اینجانب تحویل گردید و خودم اقرار کردم که در این دین باقی می‌مانم

[امضا]

۲۴ مهر ١٣۶۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]