[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۶۰

شماره: ۳۸۸۶ / ۷

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه‌ها برای اجرای امور شهدای انقلاب و خانواده آنها اشکالتراشی میکنند، بعنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند. «امام خمینی»

 

خانم میترا کثیری

با توجه به اینکه جنابعالی پیرو فرقه ضاله بهائیت بوده و بنابر قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات وابسته به دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی، طبق بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون مزبور از تاریخ ۱۵ دی ۱۳۶۰

مشمول بازسازی گردیده و به کار شما در این بیمارستان خاتمه داده میشود. ز

 

دکتر فاضل

مدیر بیمارستان شهید مصطفی خمینی

[امضا]

 

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]