[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

شهرستان

 

تاریخ ۲۶ فروردین [۱۳۵۸]

شماره ۲۳۰

پیوست: -----

 

خواهشمند است در پاسخ به این شماره اشاره فرمائید

 

آقای میرزا منیر دقیقی اردکانی شماره کارمندی [حذف شده]  متخصص بیماریهای زنان و زایمان زایشگاه بازگشت به نامه مورخه ۸ فروردین ١٣۵۸ چون ازتاریخ ۱ فروردین ١٣۵۸ درزایشگاه مشغول به خدمت نبوده‌اید و بنا به اظهار خود با دین بهائی مشغول خدمت شده‌اید، لذا به خدمت شما خاتمه داده می‌شود و از تاریخ ۱ فروردین ١٣۵۸ در زایشگاه جمعیت شیراز سمتی نخواهید داشت. س

دکتر عبدالحمید امامی

سرپرست جمعیت شیر و خورشید شیراز

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]