[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم ح- ۷۲ (۷-۵۷) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم: مینو

۴- نام خانوادگی: عبدالهی

۵- نام پدر: حسین قلی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور

شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان: [حذف شده]  استان / فرمانداریکل: فارس

۷- محل تولد: کوشک

۸- تاریخ تولد: روز: ۳ ماه: فروردین سا ل: ۲۸

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: خانه‌داری

۱۰- عنوان پست سارمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آمورشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۵

۱۳- پایه: ۳

۱۴- واحد سازمانی: دبستانهای زرگان

۱۵- محل خدمت:

۱۶- مجوز:

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

چون در پرسشنامه استخدامی خود به داشتن مسلک بهائی گری اقرار نموده‌اید به استناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و موافقت شماره ۳ / ۶۸۰۹- ۸ اردیبهشت ۵۸ اداره کل امور اداری وزارت آموزش وپرورش از تاریخ صدور این حکم از خدمت در وزارت آموزش و پرورش اخراج میشوید. ر

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (بحروف)... ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار----- فصل----- مواد----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور حکم

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۲ خرداد ۵۸ شماره: ۱۳۵۲۶

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: محمدرضا ابوالاحراری

عنوان پست ثابت سازمانی: از طرف مدیرکل آموزش و پرورش انقلاب اسلامی استان فارس

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]