[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع-۲۲ [۴-۵۲] سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت / مؤسسه: آموزش و پرورش

۲- شمارۀ مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم: مینا دوخت

۴- نام خانوادگی: فروزان

۵- نام پدر: ابراهیم

۶- شمارۀ شناسنامه و محل صُدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صُدور: شهرستان: [حذف شده] استان / فرمانداریکل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگاری

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۴

۱۲- گروه: ۵

۱۳- پایه: ۶

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش بابل

۱۵- محل خدمت: شهرستان: بابل استان / فرمانداریکل: مازندران

۱۶- مجوز: مواد مندرج در شرح حکم

۱۷- نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸- شرح حکم:

باستناد نامه شماره ۱/۵۰۳۱۲- ۲۵ اسفند ۵۹ اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل چون شما دارای مسلک بهائیت می‌باشید لذا طبق قانون اشتغال و ادامه خدمت کسانیکه به یکی از ادیان رسمی کشور متدین نباشند با قانون مزبور منافات دارد در این صورت از تاریخ صدور این حکم به خدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود. ب ۱۵/ /

۱۹- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها:

۲۰- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ... ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور

۲۲- تاریخ صدور و شمارۀ حکم. تاریخ: ۱۶ فروردین ۶۰ شماره: ۶۱۵/[؟]

۲۳ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: مدیرکل – خادمیان

عنوان پست ثابت سازمانی:

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

ف-۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]