[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ٣٢ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١– وزارت/ مؤسّسه: آموزش و پرورش

٢– شماره مستخدم:

٣– نام: خانم میمنت

۴– نام خانوادگی: عبودیت

۵– نام پدر: حبیب‌اله

۶– شمارۀ شناسنامه و محل صدور شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان[حذف شده] استان/ فرمانداریکلّ [حذف شده]

٧ – محل تولد: [حذف شده]

٨ – تاریخ تولّد: روز ----- ماه ----- سال ۱۳۱۵

٩ – بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم رشته: خانه‌داری

١٠– عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

١١– رسته: آموزشی و فرهنگی، رشته: آموزگاری طبقه: ۵

١٢– گروه:

١٣– پایه:

۱۴– واحد سازمانی: آموزش و پرورش ناحیۀ ۱۵ تهران

۱۵– محل خدمت: شهرستان تهران استان/ فرمانداریکلّ تهران

۱۶ –مجوّز موارد مندرج در شرح حکم

١٧ – نوع حکم: خاتمۀ خدمت

١٨ – شرح حُکم: طبق مقرّرات مربوطه افرادی بخدمت دولتی پذیرفته میشوند که متدیّن بیکی از ادیان رسمی کشور (اسلام – مسیحی – یهودی – زرتشتی) باشند و چون شما دارای مسلک بهائی بودید و در پرسشنامه تنظیمی اخیر نیز صریحاً بدان اعتراف نموده‌اید لذا از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود. م

١٩- حقوق و مزایا و فوق العادّه ها

٢٠ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروُف) ----- ریال پس از وضع کسُور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- موادّ ----- قابل پرداخت است.

٢١ – تاریخ اجرای حکم: تاریخ صدور حکم

٢٢ – تاریخ صُدور و شمارۀ حکم تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۵۹  شماره: ٣/۲۴۶۵

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول:

عنوان پست ثابت سازمانی: از طرف وزیر آموزش و پرورش

[اسم و امضا]

۱۴ اردیبهشت ۵۹

نسخۀ: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]