[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت ملی صنایع مس ایران

[اسم شرکت به انگلیسی]

تاریخ:۱۵ تیر ۵۹

شماره:٢/ ١٠٨١/ [ناخوانا]

 

آقای مسعود کامجو

در پاسخ نامه کتبی شما مبنی بر استعلام علت صدور حکم تعلیق بدینوسیله به اطلاع میرسد علت صدور حکم تعلیق بنا به اظهار کمیته پاکسازی اقرار صریح شما به پیروی از مسلک بهائیت بوده و حکم مزبور بر اساس توصیه کمیته پاکسازی مجتمع صادر گردیده است.

علی اکبر عطار

سرپرست کارگزینی کارمندان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]