[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۳۲ – ۷۳۳

تاریخ: ۱۱ دی ۶۱

پیوست: دو برگ

 

حکم شورای پذیرش

آقای مسعود حسینی ورنامخواستی

دانشجوی رشته مکانیک ماشین دانشگاه مکانیک دانشگاه علم و صنعت شماره دانشجوئی ۵۴۱۳۳۷ سال ورود به دانشگاه ۵۴ تعداد واحد گذرانیده ----- معدل کل ----- بدینوسیله به اطلاع میرساند که شما به دلائل:

۱- وابستگی به فرقه ضاله بهائیت

۲- فعالیت در گروههای ملحد و محارب

بنابر:

گزارش گروه تحقیق و شواهد مورد وثوق شورای پذیرش و اقرار خودتان مطابق ماده بند د قسمت اول و بند الف قسمت اول آئین نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ شده است، با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود.

در ضمن طبق ضوابط فوق نمیتوانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی در خواست گواهی نامه نمائید.

در صورتی که به رای صادره معترض هستید می توانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش فقط به آدرس تهران – صندوق پستی شماره ۱۵۱۴ / ۶۴ ارسال نمائید.

تذکر:

۱- به اعتراض هائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهند شد.

۲- شورای پذیرش حداکثر ۲۵ روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

 

از طرف دبیر شورای پذیرش

[امضا روی مهر رسمی]

دانشگاه علم و صنعت ایران

توضیحات:

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]