[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

حکم کارگزینی

ملت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع- ٣٢ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١-وزارت/موسسه: آموزش و پرورش

٢- شماره استخدام [حذف شده]

٣- نام خانم / آقای شهناز

۴- نام خانوادگی: دلنواز سروی

۵- نام پدر: محمود

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور دهستان----- بخش-----شهرستان مشهد استان: فرمانداری کل خراسان

٧- محل تولد مشهد

٨- تاریخ تولد: روز ۱۵ ماه تیر سال ١٣٢٣

٩- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم رشته طبیعی

١٠- عنوان پست ثابت سازمانی مربی فعالیتهای پرورشی

١١- دسته: آموزش و فرهنگی رشته: دبیری طبقه ٣

١٢- گروه:-----

١٣- پایه: -----

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش ناحیه ٢ مشهد

۱۵- محل خدمت: دهستان ----- بخش----- شهرستان: مشهد استان فرماندار کل خراسان

۱۶- مجوز به شرح متن حکم تاریخ:----- شماره:-----

١٧- نوع حکم: خروج از خدمت

١٨- شرح حکم: باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب مردادماه /۴۵ و بند ۴ ماده ٢ قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه /١٣٠١ و دستورالعمل شماره ١/٨١١١٨ [تاریخ] ۲۶ اسفند  ۵۸ و تلفن‌گرام مورخ ٣١ فروردین۵۹ وزارتی چون استخدام شما با مسلک بهائیت مغایر قوانین استخدام کشوری بوده لذا بموجب این حکم از تاریخ ١ خرداد ۵۹ بخدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده میشود./ا

١٩- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف- حقوق پایه گروه:----- ریال

ب- تفاوت تطبیق حقوق:----- ریال

پ- مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل فوق‌العاده شغل:----- ریال

ت- تفاوت تطبیق مزایا:----- ریال

ث- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور،:----- ریال

ج- فوق‌العاده بدی آب‌وهوا:----- ریال

چ- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی:----- ریال

ح- فوق‌العاده محل خدمت:----- ریال

خ- سایر مزایا:----- ریال

جمع:----- ریال

٢٠- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار فصل----- مواد-----قابل پرداخت است.

٢١- تاریخ اجرای حکم: ١ خرداد ۱۳۵۹

٢٢- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ ٣١ اردیبهشت ۱۳۵۹  شماره ١٣١٣٢

٢٣- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر حسین رزمجو

عنوان پست سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان [ناخوانا]

نسخه مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]