[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم کارگزینی

 

فرم ع – ٣٢ (۵۲۰۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١ – وزارت/ مؤسّسه: آموزش و پرورش

٢ – شماره مستخدم: [حذف شده]

٣ – نام: خانم: منیژه

۴ – نام خانوادگی: یزدانی

۵ – نام پدر: اکبر

۶ – شمارۀ شناسنامه و محلّ صُدور

 شماره شناسنامه: [حذف شده] محلّ صُدور: شهرستان اصفهان استان فرمانداریکلّ اصفهان

٧ – محلّ تولد: [حذف شده]

٨ – تاریخ تولّد: روز ١ ماه ١ سال ١٣٢٠

٩ – بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی: بالاترین مدرک: فوق دیپلم، رشته: حرفه و فن

١٠ – عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر مدرسه

١١ – رسته: آموزشی و فرهنگی، رشته: دبیری، طبقه: ۵

١٢ – گُروه: ٨

١٣ – پایه: ٩

۱۴ – واحد سازمانی: مدرسه [حذف شده]

۱۵محل خدمت: بخش ٣ شهرستان اصفهان، استان/ فرمانداریکلّ اصفهان

۱۶ – مجوّز: تاریخ: ----- شماره: ------

١٧ – نوع حکم: حکم خروج از خدمت

١٨ – شرح حُکم: چون یکی از شرایط اصلی استخدام و ادامه خدمت نداشتن فساد عقیده و [اعتقاد] بیکی از ادیان رسمی کشور میباشد و شما مذهب خود را صریحاً بهائی اعلام نموده‌اید لذا در اجرای نامه شماره ۱۵ / ٣١٢٩ – [تاریخ:] ١٩ اردیبهشت ١٣۵۸ اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود./

١٩ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف – حقوق پایه گروه: /۴۱۲۰۰ ریال

ب- تفاوت تطبیق حقوق: ریال

چ – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: ۳۲۹۶ ریال

پ: مجموع مزایای مستمر و مزایای موقّت شغل /فوق‌العاده شغل-/ بیست و سه هزار و پانصد ریال

ت- تفاوت تطبیق مزایا: ریال

ث – فوقالعاده اشتغال خارج از کشور: ریال

ج – فوقالعاده بدی آب و هوا: ریال

چ – فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی: -/۳۲۹۶ ریال

ح: فوقالعاده محل خدمت: ریال

خ: سایر مزایا: ریال

جمع: -/۶۷۹۹۶ ریال

٢٠ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروُف) شصت و هفتهزار و نهصد و نود و شش ریال پس از وضع کسُور قانونی از اعتبار ----- فصل----- مواد----- قابل پرداخت است

٢١ – تاریخ اجرای حکم: ١ تیر ۵۸

٢٢ – تاریخ صُدور و شمارۀ حکم

تاریخ: ٣١ خرداد ١٣۵۸ شماره ٢ / ۱۴۹۶۶

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: جعفر رضایی

عنوان پُست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

[امضا]

نسخۀ: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]