[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع – ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم منیژه

۴- نام خانوادگی: [معانی] اسکوئی

۵- نام پدر: رضا

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان تهران استان مرکز

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۷ ماه تیر سال ۱۳۲۴

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم

رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: معلم راهنمائی

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: دبیری

طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۸

۱۴- واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش منطقه ۲- تهران

۱۵- محل خدمت: شهرستان تهران استان مرکز

۱۶- مجوز: بشرح متن حکم

۱۷- نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸- شرح حکم:

بر اساس تحقیقات بعمل آمده شما تابع مسلک بهائی بوده و هستید لذا استخدام و خدمت شما برخلاف بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری موجود مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین بند ۴ ماده یک قانون استخدام مصوب ۱۳۰۱ که در تاریخ استخدام شما جاری بوده است علیهذا بر اساس بخشنامه‌های شماره ۴/۳۲۹۰۲- ۲۷ اردیبهشت ۵۹ و ۲۶۴- ۱۹ اسفند ۵۹ وزارتی و موارد مشروحه فوق‌الذکر از تاریخ ۱ مهر ۵۹ به خدمت شما در آموزش و پرورش پایان داده میشود. ف

۱۹ حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ------ فصل ------ مواد ------ قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ مهر ۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۹ خرداد ۶۰

شماره: ۱/۱ –[؟] ۷۱۲۸

۲۳- نام نام خانوادگی مقام مسئول: خوشنویسان

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست اداره کل آموزش و پرورش تهران

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]