[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١– وزارت: آموزش و پرورش

٢– شماره مستخدم: [حذف شده]

٣– نام: خانم منیژه

۴– نام خانوادگی: فردوسیان نجف‌آبادی

۵– نام پدر: فرج‌الله

۶– شمارۀ شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] ، محل صدور: شهرستان [حذف شده]

٧ – محل تولد: [حذف شده]

٨ – تاریخ تولد: روز ٨ ماه مهر سال ١٣٢٣

٩ – بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی.

 بالاترین مدرک: دیپلم، رشته: اصفهان

١٠– عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

١١– رسته: آموزشی و فرهنگی، رشته: آموزگاری، طبقه: ۵

١٢– گروه: ۶

١٣– پایه: ٩

۱۴– واحد سازمانی: دبستان عصر انقلاب

۱۵– محل خدمت: بخش ٣ شهرستان اصفهان استان اصفهان

۱۶ –مجوز: تاریخ: ----- شماره: -----

١٧ – نوع حکم: حکم خروج از خدمت

١٨ – شرح حُکم:

چون یکی از شرایط اصلی استخدام و ادامه خدمت نداشتن فساد عقیده و اعتقاد بیکی از ادیان رسمی کشور میباشد و شما مذهب خود را صریحاً بهائی اعلام نموده‌اید لذا در اجرای نامه شماره ۱۵ / ٣١٢٩ – ١٩ اردیبهشت ۵۸ اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود.

١٩ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف – حقوق پایه گروه: -/ ٣٣٢٠٠ ریال

پ: مجموع مزایای مستمر و مزایای موقّت شغل

فوق‌العاده شغل –/ ١٨٠٠٠ ریال

چ – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: – / ۲۶۵۶ ریال

جمع: – / ۵۳۸۵۶ ریال

٢٠ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروُف) پنجاه و سه هزار و هشتصد و پنجاه و شش ریال پس از وضع کسُور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- موادّ ----- قابل پرداخت است.

٢١ – تاریخ اجرای حکم:١ تیر ۵۸

٢٢ – تاریخ صُدور و شمارۀ حکم

تاریخ: ٣١ خرداد ۵۸

شماره: ٢ /۱۴۹۶۴

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: جعفر رضایی

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

[امضا]

نسخۀ: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]