[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

تاریخ [ناخوانا]

پیوست

 

بدینوسیله گواهی میشود که منیره میرزائی فرزند علی دانش آموز سال دوم فرهنگ و ادب تا تاریخ ۱۸ آبان ۶۰ در این دبیرستان

 مشغول به تحصیل بوده و بعلت اعتراف نامبرده به بهائیت و شرکت نکردن در راهپیمائیها و بحثهای سیاسی مدرسه طبق

صورتجلسه شماره ۱۶۱۸ [تاریخ:] ۱۸ آبان ۶۰ از دبیرستان اخراج کردید و این گواهی طبق درخواست مادر نامبرده صادر شده

 ضمنا مدارک نامبرده به مادرشان تقدیم گردید.

سر پرست دبیرستان شهدا ۳۸ - نظری نسب

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]