[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲ (۴- ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم منیژه [منیره]

۴- نام خانوادگی: ابراهیمی فرد

۵- نام پدر: محمد

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: ز [حذف شده]

محل صدور: [حذف شده]

۷- محل تولد: زاهدان

۸- تاریخ تولد: روز ۲۱ ماه اردیبهشت سال ۱۳۲۴

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: فوق‌دیپلم

رشته: زبان انگلیسی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: معلم مدرسه راهنمائی تحصیلی

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: دبیری

طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۴

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش گنبد کاوس

۱۵- محل خدمت: شهرستان گنبد کاوس استان مازندران

۱۶- مجوز: موارد مندرج در شرح حکم

۱۷- نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸- شرح حکم:

چون شما به اقرار خود تابع مسلک بهائیت می‌باشید به استناد قانون اشتغال و ادامه خدمت کسانیکه بیکی از ادیان رسمی متدین نباشند با قانون اساسی منافات دارد. لذا از تاریخ صدور این حکم به خدمات شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود./ج

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار مربوطه قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۳ مهر ۵۹

شماره: ۱۹۱۰۷

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: خادمیان

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل.

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]