[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

شماره ۱۷۳۳ / ۳ / ب ۷

تاریخ ۳ مهر ۶۲

 

رأی شماره ۲۸۵ تاریخ ۳ مهر ۶۲

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ۳ وزارت پست و تلگراف و تلفن

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای منصور نام خانوادگی صدفی فرزند احمد متولد سال ۱۳۲۷ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از تهران پست سازمانی کارشناس سابقه کار حدود ۱۰ سال محل کار اداره کل کارگزینی شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات لیسانس متأهل توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ ۳ مهر ۶۲ با درنظرگرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

«رأی هیات»

 

با توجه به نظریه کارشناسان--×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۶۰ که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی و یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.

از طرف هیات بدوی: شماره ۳

[امضا روی مهر رسمی]

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت پست و تلگراف و تلفن

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]