[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: نداجا ا / پرسنل (کارگزینی در‌جه‌داران) شماره ۲۰ /٠۳ /‌۷۰۱ /‌۱۸۴۰ /‌۳

به: سرپرست پ. ق. ف. نداجا ا "پرسنل"

موضوع: ناو استوار دوم الکترونیک منصور مهرابی

 

درجه‌دار یاد شده بالا باستناد نامه شماره ۹۸ / ۸ /٠۵ /۶۰۳ مورخه ۱۵ آبان ۵۹ وزارت دفاع ملی عضو تشکیلات فرقه غیر‌رسمی بهائی از تاریخ ۱ آذر ۵۹ از خدمت در ا. ج. ا. ا (نداجاا) اخراج میگردد. دستور فرمائید نسبت به ارسال مدارک مشروحه زیر [ناخوانا] اقدام لازم معمول گردد.

۱- خلاصه وضعیت خدمتی و اخراج ۴ برگ

۲- ماده دستور استخدام و اخراج ۴ برگ

۳- تعرفه ن. پ. ا

۴- گواهی حقوقی با ذکر بدهی و یا عدم بدهی ۲ برگ

۵- فتوکپی شناسنامه ۴ برگ

۶- عکس پرسنلی ۴x۶ - ۸ قطعه

۷- کارت شناسنائی، دفترچه بیمه درمانی دفترچه تدارکاتی کارت راه‌آهن

۸- نشانی قبل و بعد از اخراج ۲ برگ

از طرف فرمانده نداجا – ناخدا یکم ستاد افضلی

ناخدا دوم [اسم ناخوانا]

[امضا]

 

گیرندگان

وزارت دفاع ملی (آج) ع بازگشت بشماره: ۹۸ – ۸ -۵- ۶۰۳ – مورخه ۱۵ آبان ۵۹ جهت استحضار.

سرپرست بهی نداجاا "امور اداری " بمنظور کار بایسته.

سرپرست معاونت پرسنلی نداجاا (آمار، سازمان، دستور و تعرفه و ترفیعات: کد تخصصی اعزام بخارج گذرنامه، آموزش درجه‌داران، آموزش حین خدمت کامپیوتر، قضائی)

بمنظور کار بایسته.

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

[ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

۴۵۴۲

۳ آذر ۱۳۵۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]