[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت کریر ترموفریگ

نامه داخلی

 

از: -----

به: -----

تاریخ: ۸ دی ۶۰

 

قسمت: -----

موضوع: -----

 

بسمه تعالی

 

آقای منصور حدادان

 

بعلت وابسته بودن شما به فرقه بهائیت، بدینوسیله از تاریخ ۱ دی ۶۰ به خدمت جنابعالی در این شرکت خاتمه داده میشود.

مدیر عامل

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

۱۱۷

 

[چاپ استاندارد در پائین فرم:] الف: اقدام شود ب: موضوع مهم است ج: برای اطلاع

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]