[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

بسمه تعالی

فرم ع – ٣٢  (٤ -  ٥٢) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١ - وزارت مؤسسه: بهداری

٢ - شماره مستخدم: [حذف شده]

٣- نام خانم ملوک

٤ - نام خانوادگی: صادقی اردکانی

٥ - نام پدر: عبدالمجید

٦ - شمارۀ شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه:  [حذف شده]  محل صدور: شهرستان [حذف شده]

استان -/ فرمانداریکل خراسان

٧ - محل تولد: مشهد

٨ - تاریخ تولد: روز ١١ ماه ٦ سال ١٣٢٨

٩ - بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: پنجم متوسطه طی دوره دو ساله بهیاری

١٠ - عنوان پست ثابت سازمانی: بهیار از ردیف [حذف شده]

١١ - رسته: بهداشتی و درمانی رشته: بهیار طبقه ٢

١٢ - گروه: ٥

١٣ – پایه: ٥

١٤ - واحد سازمانی: منطقه شرق بیمارستان شهید آیت‌اله اشرفی اصفهانی

١٥ - محل خدمت: شهرستان تهران استان -/ فرمانداریکل تهران

١٦ - مجوز: تاریخ ----- شماره -----

١٧ - نوع حکم: خاتمه خدمت

١٨ - شرح حکم: نظر باینکه در تاریخ ٢٧  خرداد  ١٣٦٣ اقرار صریح خود را به فرقه بهائیت [ناخوانا] اعلام نموده‌اید لذا با توجه به بخشنامه وزارتی شماره ٧٥٦٠١ – ١٠  دی  ١٣٥٩ و نامه شماره-  ١٢٢٣٧ / ١ / ٣ / ١ - ٢٧  خرداد ١٣٦٣ از تاریخ اجرای حکم بخدمت شما در این بیمارستان خاتمه داده میشود و از تاریخ فوق هیچگونه سمتی در وزارت بهداری نخواهید داشت.

١٩ - حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

٢٠ - حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است

٢١ - تاریخ اجرای حکم ٣٠ خرداد ١٣٦٣

٢٢ - تاریخ صدور و شمارۀ حکم: تاریخ ٣  تیر  ١٣٦٣ شماره ١٦٩١

٢٣ - نام و نام خانوادگی مقام مسئول دکتر سید کاظم تقوی

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس بیمارستان شهید آیت‌اله اشرفی اصفهانی

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]