[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی

حکم کارگزینی

فرم ع- ۳۲ (۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱- وزارت: آموزش و پرورش

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: خانم مهیندخت

۴-نام خانوادگی: روحانی

۵-نام پدر: محمد شفیع

۶-شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده] ، محل صدور: [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد: سال ۱۳۱۷

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دوره عمومی رشته: -----

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: معاون دبستان

۱۱-رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری

۱۲-گروه: ۵

۱۳-پایه: ۹

۱۴-واحد سازمانی: دبستان بهشت

۱۵-محل خدمت: -----

۱۶-مجوز: دستور کتبی مقام وزارت

۱۷-نوع حکم: اخراج و انفصال دائم از خدمت

۱۸-شرح حکم:

بسمه تعالی

بااینکه یکی از شرایط اصلی استخدام و استدامه خدمت در حکومت اسلامی دارا بودن ایمان درست واعتقاد بیکی از ادیان رسمی مملکتی است شما در پاسخ نامه شماره ۵۳۱۷۰- ۲۷ اسفند ۵۸ این اداره خود را بهائی و بهائی زاده و پیرو مسلک این فرقه ضاله دانسته و متأسفانه در مصاحبه حضوری هم حاضر به بحث و مناظره نشدید تا تحری حقیقت شود

علیهذا طبق دستور کتبی مقام وزارت از این تاریخ اخراج و بدینوسیله بخدمت شما خاتمه داده میشود

۱۹-حقوق، مزایا و فوق العادّه ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۱۶ فروردین ۱۳۵۹

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ: ۱۶ فروردین ۵۹ شماره: ۱/۷۴۸

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ محسنی کبیر

عنوان پست ثابت سازمانی: [ناخوانا]

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

[حاشیه صفحه]

رونوشت ۱- سازمان امور اداری استخدامی کشور-دفتر وزارتی- اداره کل امور اداری (وزارت آموزش و پرورش) اداره کل آموزش و پرورش تهران

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

۲۴

۲۵۱۳۸۰

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]