[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگُزینی

 

فرم ع – ۳۲) ۴  -۵۲( سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-مؤسسه: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم مهین دخت

۴- نام خانوادگی: نور دل

۵- نام پدر: عزیز

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: [حذف شده] بخش [حذف شده] شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱۵ ماه فروردین سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک دیپلم دانشسرای مقدماتی

۱۰- عنوان پست سازمانی آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۴

۱۳-پایه: ۲

۱۴-واحد سازمانی: آموزش و پرورش منطقه بستان آباد

۱۵-محل خدمت: بخش بستان آباد شهرستان تبریز استان/فرمانداریکل ۳

۱۶-مجوز: تاریخ ----- شماره -----

۱۷-نوع حکم: اخراج

۱۸- شرح حکم: باستناد رأی شماره ۴۹۷۱ / ۵ - [تاریخ:] ۷ بهمن ۱۳۵۹ دادسرای انقلاب اسلامی تبریز و تائید شماره ۶۴۶۷ -۵ - [تاریخ:] - ۲۵ بهمن ۱۳۵۹ دادسرای مذکور بدین وسیله اخراج میشوید.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰ - حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد----- قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۱۷ اسفند ۱۳۵۹

۲۲-تاریخ صدورحکم و شماره حکم. تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۵۹ شماره ۱۱ / ۲۲۵۷۷

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: رفعی

عنوان پست ثابت سازمانی مدیر کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]