[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگُزینی

فرم ع - ۳۲ ) ۴ -۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت/مؤسسه: آموزش و پرورش

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: خانم مهین دخت

۴-نام خانوادگی: نور دل

۵-نام پدر: عزیز

۶-شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: [حذف شده] بخش [حذف شده] شهرستان [حذف شده]  استان/ فرمانداریکل [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد: روز ۱۵ ماه  فروردین سال ۳۸

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک دیپلم دانشسرای مقدماتی

۱۰-عنوان پست سازمانی آموزگار

۱۱-رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۳

۱۲-گروه: ۴

۱۳-پایه: ۲

۱۴-واحد سازمانی: آموزش و پرورش منطقه بستان آباد

۱۵-محل خدمت: بخش بستان آباد شهرستان تبریز استان/فرمانداریکل ۳

۱۶-مجوز: تاریخ ----- شماره -----

۱۷-نوع حکم: اخراج

۱۸-شرح حکم: باستناد رأی شماره  ۴۹۷۱ / ۵ - [تاریخ:] ۷ بهمن ۵۹ دادسرای انقلاب اسلامی تبریز و تائید شماره ۶۴۶۷-۵- [تاریخ:]- ۲۵ بهمن ۵۹ دادسرای مذکور بدین وسیله اخراج میشوید.

۱۹-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد----- قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۱۷ اسفند ۵۹

۲۲-تاریخ صدورحکم و شماره حکم. تاریخ:  ۱۷ دی ۵۹ شماره ۱۱ / ۲۲۵۷۷

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: رفعی

عنوان پست ثابت سازمانی مدیر کل آموزش پرورش آذربایجان شرقی

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]