[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ذوب آهن اصفهان

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شرکت ملِّی فولاد ایران

 

واحد: -----

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۵۹

شماره: ۱۵۴۸۹ ک د

پیوست: -----

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره شود.

 

خانم مهوش وجدانی شاغل در آزمایشگاه مرکزی

با توجه به مدارک بدست آمده دال بر بهائیت شما، اشتغال شما غیرقانونی میباشد. لذا بموجب این حکم از تاریخ ۱ شهریور ۵۹ بطور دائم از خدمت منفصل میشوید مقتضی است جهت تسویه حساب بحسابداری کل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مراجعه نمائید. / ص

 

ذوب آهن اصفهان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]