[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۴ بهمن ١٣۶۱

[شماره:] ۱۶۹۲۵

 

بسمه تعالی

آگهی نوبت دوم

بدینوسیله بخانم محترم یزدانی نیشابوری فرزند عبدالصمد آموزگار بازنشسته اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور ابلاغ میشود که بموجب رأی شماره ۴۴۱۸/اب –[تاریخ:] ۱۷ آبان ۶۱ هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان به علت داشتن مسلک بهائیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم شده‌اید چون در آدرس تعیین شده قبلی شناخته نشده‌اید خواهشمند است از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک هفته به دایره کارگزینی این اداره مراجعه و رأی صادره را رؤیت و دریافت دارید چنانجه در مهلت تعیین شده مراجعه ننمائید اقدامات بعدی جریان خواهد یافت و اعتراضات شما مسموع نخواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیشابور

-رجبعلی سلامی

-آ- ۱۰۵۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]