[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دانشکده علوم

سلام علیکم

باطلاع میرساند: طبق نامه‌های شماره ۱۷۶ / ک ا مورخ ١  آذر  ١٣۶۸ کمیته انضباطی دانشگاه و شماره ١٣٠٢ه ا د مورخ [١١مهر  ١٣۶۸ ]هیات اجرایی بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی با ادامه تحصیل خواهر مهررخ صادقی دانشجوی رشته زیست‌شناسی بشماره دانشجوی [حذف شده]  مخالفت شده است. خواهشمند است مقرر فرمائید که ایشان را از لیست دانشجویان آندانشکده حذف نمایند./ ا

[امضا]

مدیر امور آموزشی دانشگاه [ناخوانا]

١٣  آذر  ١٣۶۸

گیرندگان رونوشت:

١ – امور دانشجویی دانشگاه جهت اطلاع.

٢ – کمیته انضباطی دانشگاه عطف بنامه شماره ١٣٠٢ /  ه ا د مورخ ١١ مهر ١٣۶۸

 ٣ – خواهر مهررخ صادقی بانضمام رونوشت نامه شماره [ ١٣٠٢ /  ه ا د ] مورخ ١١ مهر  ١٣۶۸ جهت اطلاع.%

 

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

[شماره:] ١١٤-٤٦

١٩ / ١٧ – [تاریخ:]٦ اردیبهشت ١٣٩٠

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]