[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بسمه تعالی

تاریخ ١١ مهر  ١٣٦٨

شماره ١٣٠٢ /  ه ا د

پیوست

واحد

 

ریاست محترم دانشگاه/مجتمع شهید چمران اهواز

سلام علیکم

احتراماً باطلاع میرساند پرونده خانم مهر رخ صادقی دانشجوی رشته زیست‌شناسی آن دانشگاه/مجتمع در جلسه شماره

سیزدهم مورخ ٨  مهر  ١٣٦٨ این هیأت مطرح و بررسی گردید که پس از بررسی‌های لازم با ادامه تحصیل نامبرده مخالفت

بعمل آمد.

مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ارسال میگردد.

[امضا روی مهر رسمی]

هیأت اجرائی و بررسی وضعیت دانشجویان

 

رونوشت: جهت اطلاع دانشجو

رونوشت: آموزش دانشگاه مربوطه جهت اطلاع

رونوشت: کمیته انضباطی دانشگاه مربوطه جهت اطلاع

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]