[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت راه

 

اداره کل حسابداری

چون آقای مهرنوش طلائی کارمند روز‌مزد موقت دفتر کل آمار و بررسیها که بدون هیچگونه ابلاغ و تعهد وزارتی بکار گماشته شده در کارت درخواست شغل رسماً خود را بهائی معرفی نموده است با توجه بمدلول اصل اوّل متمم قانون اساسی و مواد ۲ تا ۸ قانون استخدام کشوری و بخشنامه شماره ۶۷۸۲- ۱۴ تیر ۳۴ نخست‌وزیری و نظر کتبی اداره کل بازنشستگی متکی به رأی دیوانعالی کشور ادامه خدمت او ممنوع است از این تاریخ هیچگونه سمت و دستمزدی در وزارت راه نخواهد داشت.

وزیر راه

 

۲۵۳۸۸ / ۱۱۳۳

۲۷ تیر ۴۴

 

رونوشت عطف بنامه شماره ۱۱۵۹ - ۲۳ تیر ۴۴ بدفتر کل آمار و بررسیها

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۱۱۸۹

۲۸ تیر ۴۴

دبیر خانه کل آمار و بررسیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]