تهران بتاریخ ۹ فروردین ۱۳۶۲

کارگزینی شماره  [حذف شده]

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره فرمائید

 

بانک ملی ایران

مرکز: تهران

 

[آرم]

 

بسمه تعالی

خانم مهرانگیز هدایتی

پرستار بیمارستان بانک

چون طبق رسیدگی که از طرف هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارائی بعمل آمده عضویت در فرقه ضاله بهائیت را پذیرفته‌اید لذا بموجب رأی قطعی شماره ۱۳۷ مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۶۱ هیئت مزبور از تاریخ بیست و سوم اسفند ماه ۱۳۶۱ بطور دائم از خدمات دولتی منفصل میشوید مقتضی است بمنظور تصفیه حساب با بانک در یکی از ساعات اداری به حسابداری اداره کارگزینی مراجعه نمایند.

پیوست: یکبرگ

 

بانک ملی ایران

[امضا]

 

[امضا]