[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

شماره: [ب]

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۶۰

پیوست: -----

 

بدینوسیله گواهی میشود که آقای مهران وارسته فرزند محمود بشناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] تا تاریخ ۷ آبان ۱۳۶۰ در این آموزشگاه مشغول تحصیل بوده و بعلت اقرار صریح خود دانش‌آموز و ولی نامبرده به وابسته بودن به فرقه بهائیت و طبق دستور اداره کل آموزش و پرورش کرمان از تاریخ فوق اخراج گردیده است.

 

رئیس مدرسه راهنمائی امیرکبیر

[امضا]

[مهر رسمی] مدرسه راهنمائی تحصیلی امیرکبیر کرمان تأسیس ۱۳۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]