[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه متحدین

تاریخ ٢١ ماه ١١ /۱۳۶۰

 

شماره: ۷۵۹

بسمه تعالی

 

خانم مهناز رضوانی، پیرو گزارش شورای پذیرش دانشگاه متحدین و عطف به نامهٴ مورخه ۱۴ بهمن ۱۳۶۰، اعلام میگردد: پیرو بند ١ از ماده ١١ بخشنامهٴ وزارت فرهنگ و آموزش عالی بتاریخ ٧ مهر ۶۰ مبنی بر عدم موافقت با دانشجویانی که عضو فرق ضاله هستند و یا عضویت در سازمانها و گروههایی را دارند که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی متکی است لذا از ادامهٴ تحصیل شما در دانشگاه جلوگیری بعمل آمده است.

جهاد دانشگاهی دانشگاه متحدین

[امضا روی مهر رسمی]

دانشگاه متحدین

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]