[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲(۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱- وزارت: آموزش و پرورش

۲ - شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم مهناز

۴- نام خانوادگی: اسماعیل پورحصاری

۵- نام پدر: یدالله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز۱ ماه اردیبهشت سال ۱۳۳۷

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم

رشته: دانشسرای مقدماتی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رتبه: آموزگاری

طبقه: ۲

۱۲- گروه: -----

۱۳- پایه: -----

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش تربت حیدریه

۱۵- محل خدمت: شهرستان تربت حیدریه استان خراسان

۱۶- مجوز: به شرح متن حکم

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب مردادماه / ۴۵ و بند ۴ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه / ۱۳۰۱ و دستورالعمل شماره۱ر۸۱۱۱۸ - ۲۶ اسفند ۵۸ و تلفن گرام مورخ ۳۱ فروردین ۵۸ وزارتی چون استخدام شما با مسلک بهائیت مغایر قوانین استخدام کشوری بوده لذا بموجب این حکم از تاریخ ۱ خرداد ۵۹ به خدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود./ا

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده :

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ(به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی ازاعتبارقابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ خرداد ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹

شماره: ۱۳۱۷۷

۲۳- نام نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر حسین رزمجو

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]