[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: کارخانجات نان ماشینی سازمان اتکا

به: ریاست آجودانی سازمان اتکا

موضوع کارمند فنی محمدعلی موحد

بسمه‌تعالی

 [آرم]

وزارت جنگ (دفاع ملی)

تلفن (۵۵۰۱۴۱) داخلی.٢٢

 

شماره ٧٩- ٣٧- [۲]

تاریخ ١٠ بهمن ۱۳۵۸

پیوست

بازگشت به شماره ١٠- ٣٧ - ٣[۲؟]٨ مورخ ۶ بهمن ۱۳۵۸

غیرنظامی نامبرده از تاریخ ١ بهمن ۱۳۵۸ از خدمت در کارخانجات نان ماشینی برکنار گردیده، لذا مدارک ارتشی مشارالیه متعاقباً ارسال خواهد شد. ع

مدیر کارخانجات نان ماشینی. اسکندر حسینخانی

[امضا]

 

گیرندگان

١-آقای محمدعلی موحد طبق امریه شماره [؟]٣-٠٢-٨٠٢--[تاریخ:] ١١دی ۱۳۵۸ وزارت دفاع ملی به علت بهائی بودن شما از تاریخ فوق از خدمت در سازمان برکنار و سمتی در این مدیریت ندارید، ضمناً کلیه مدارک ارتشی دفترچه سهمیه خواروبار و کارت شناسایی و دفترچه‌های درمانی خود و عائله تحت تکفل و آدرس دقیق محل سکونت خود را به دفتر کارگزینی ارسال دارید.

٢-حسابداری کارخانجات نان ماشینی جهت اطلاع و اقدام لازم

٣-باز‌رسی و حفاظت کارخانجات نان ماشینی جهت اطلاع و اقدام لازم

۴- متصدی آمار و دستور کارگزینی

اقدام کننده آقائی [ناخوانا] تلفن ٢٣

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

نامبرده بهائی است و ضمن اینکه ظاهر نسبتاً ترحم‌آمیزی دارد ولی هنوز هم‌دست از تبلیغ مرام بهائیگری بر نمیدارد و بی‌نهایت به مرا[م] بهائی پای بند می‌باشد.%

کمیته رسیدگی به شکایات

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]