[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رای شماره ۲۴۵۱ / ب / ۳۶۴

تاریخ ۲۹ شهریور ۶۲

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران

نوع اتهام / عضویت در فرقه ضاله بهائیت

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای محمدجعفر نام خانوادگی رحمانی یگانه فرزند عبدالصمد متولد سال ۱۲۸۶

شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] پست سازمانی بازنشسته سابقه کار ۲۷ سال محل کار بانکملی ایران شماره پرسنلی مستخدم ----- تحصیلات سوم متوسطه، متأهل توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ ۲۹ شهریور ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رای خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

«رای هیات»

 

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با:

عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۱ماده ۱۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۸ ماده ۲۹ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد. این رای به استناد ماده ۴۶ قانون ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد.

هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران – استان تهران

این رای با توجه به ماده ۲۹ صادر گردیده است.

[۳ امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]