[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک ملی ایران

شرکت سهامی با سرمایه بیست و پنج میلیارد ریال که تمام آن پرداخت شده است

شماره ثبت در دفاتر شرکتها ۶۰ – در دفتر ثبت تجارتی ۹۴۶

مرکز: تهران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تهران بتاریخ ۳ مهر ۱۳۶۲

کارگزینی شماره ش /۳ /۲۹۰۹۷

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره فرمائید

م. ک

 

بسمه تعالی

 

آقای محمدجعفر رحمانی یگانه

چون طبق رسیدگی که از طرف هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانکملی ایران بعمل آمده با توجه به عضویت در فرقه ضاله بهائیت طبق رای شماره ۲۴۵۱ / ب / ۳۶۴ – مورخ ۲۹ شهریور ۶۲ هیئت مزبور دایر بر انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اید. به شما ابلاغ مینماید در صورتیکه به رای صادره اعتراضی دارید موارد اعتراض کتبی خود را بطور مشروح و مستدل حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول این نامه به اداره کارگزینی بانکملی ارسال دارید تا اقدام لازم بعمل آید.

پیوست یکبرگ

بانک ملی ایران

[امضا]

[مهر رسمی] بانک ملی ایران

اداره کارگزینی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]