[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

از: کمیته انقلاب اسلامی شهرستان چابهار

به: آقای محمد تاب

موضوع: خاتمه خدمت

باستناد صورت‌مجلس شماره ۶۱- [تاریخ:] ۱۵ اسفند ۵۷ کمیته انقلاب اسلامی چابهار چون بهائیت شما محرز و تبلیغاتی به نفع جامعه بهائیان از ناحیه شما صورت گرفته است. علیهذا کمیته انقلاب اسلامی چابهار وجود شما را در این شهرستان مضر برای جامعه اسلامی تشخیص داده است بنابراین کمیته انقلاب اسلامی چابهار بخدمت شما در این شهرستان خاتمه داده است جهت روشن شدن وضع خود به استانداری اسلامی سیستان و بلوچستان معرفی نمائید.

رئیس کمیته انقلاب اسلامی چابهار

مولوی عبدالرحمن ملازهی

[امضا]

 

رونوشت فرمانداری محترم شهرستان چابهار جهت استحضار و اقدام چنانچه وسائلی در تحویل ایشان باشد تحویل و تسویه حساب نمایند

رونوشت: استانداری معظم اسلامی سیستان و بلوچستان جهت استحضار

رونوشت: کمیته انقلاب اسلامی شهرستان چابهار

رونوشت:بمنظور آگهی در شهرستان چابهار جهت اذهان مردم مسلمان چابهار

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۶۳

۱۶ اسفند ۵۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]