[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۲

شماره ه ب- ۲/۶۸۶

پیوست -----

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

رأی شماره ه ب- ۲/۶۸۶

تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۶۲

مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ۲ صنعت نفت شیراز

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای محمد نام خانوادگی سامی فرزند احمد متولد سال ۱۳۱۳ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده]  پست سازمانی رئیس نوبتکاری سابقه کار ۱۸ سال محل کار مجتمع پتروشیمی شیراز شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات دیپلم متأهل توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

«رأی هیات»

 

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق --×--، اقرار متهم --×--، مدافعات متهم --×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرزاست و جرم نامبرده منطبق است با

عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب [۵ مهر ۱۳۶۰] که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۹ قانون مذکور ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی [یا قانونی]) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می باشد

هیات بدوی:

از طرف هیئت بدوی شماره ۲ بازسازی نیروی انسانی صنعت نفت شیراز

[مهر رسمی] [امضا]

۲۲ اردیبهشت ۶۲

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]