[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱- وزارت /مؤسسه: سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: آقای محمد

۴- نام خانوادگی: کشانی نی‌ریزی

۵- نام پدر: عبدالحسین

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱ ماه دی سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: ششم ابتدائی

رشته: -----

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: راننده –  پست سازمانی شماره (۳۸)

۱۱- رسته: خدمات

رشته: راننده

طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۴

۱۳- پایه: ۸

۱۴- واحد سازمانی: اداره کل تربیت بدنی استان فارس

۱۵- محل خدمت:

شهرستان شیراز استان فارس

۱۶- مجوز: -----، تاریخ:-----، شماره: -----

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

بر اساس اعتراف و اقرار کتبی شما در ذیل نامه شماره ۳۷۵۱/ ۱ مورخ ۳۰ تیر ۱۳۶۰ اداره کل تربیت بدنی استان فارس مبنی بر اعتراف صریح در اعتقاد به فرقه ضاله بهائیت باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمت دولت اخراج و از تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۶۰ هیچگونه سمتی در این سازمان ندارید.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق العاده ها -----

۲۰ حقوق، مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد -----قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۳۰ تیر ۱۳۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۶۰

شماره: ۱۰۷۲۰ / ۷

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: مصطفی داودی

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

امضاء [امضا]

۸ شهریور ۱۳۶۰

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]