[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ۲۴۵۱ / ب/۳۶۴ تاریخ ۲۹ شهریور ۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای محمد جعفر نام خانوادگی رحمانی یگانه فرزند عبدالصمد متولد سال ۱۲۸۶ شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  پست سازمانی بازنشسته سابقه کار ۲۷ سال محل کار بانک ملی ایران شماره پرسنلی مستخدم ----- تحصیلات سوم متوسطه متأهل مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۲۹ شهریور ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

"رأی هیأت"

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق ----x و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با:

۱-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۱ ماده ۱۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۸ ماده ۲۹ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است، ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر میباشد.

هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران- استان تهران

این رأی با توجه به ماده ۳۹ صادر گردیده است.

 

[مهر رسمی]

[۴ امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]