[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره -----

ضمیمه -----

ضمیمه شماره:٧

اداره سوم کل کارگزینی

شماره: ۳ / ۱۲۴۲۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۴۵

 

وزارت آموزش و پرورش

آقای محمد اعتمادی اصفهانی آموزگار دبستان‌های بروجرد ۴۷۳۹ ک چون فاقد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون استخدام کشوری می‌باشید لذا به‌موجب این حکم به خدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می‌شود. م

 

از طرف وزیر آموزش و پرورش

امضاء دکتر پارسا

رونوشت برابر اصل است

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]