[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه

 

 

شماره: [ناخوانا]

تاریخ: ۱ شهریور ١٣۵۹

پیوست: ندارد

 

ادارات باید تصفیه شوند.

(امام خمینی)

 

بسمه تعالی

 

نظریه هیئت پاکسازی

هیئت پاکسازی سازمان برنامه و بودجه بر اساس ماده واحده لایحه قانونی پاکسازی و سالم سازی ادارات و دستگاههای دولتی و ایجاد محیط مساعد جهت رشد نهادهای انقلاب در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ تشکیل جلسه داد و پس از مطالعه و بررسیهای لازم براساس لایحه قانونی مصوب دولت در باره آقای مهدی مهتدی حقیقی فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد سال ۱۳۰۱  آخرین سمت رئیس دفتر تشکیلات سابقه خدمت دولتی ۳۰ سال با در نظر گرفتن موارد اتهام بشرح زیر:

١-

٢-

٣- [مهر:] بازرسی شد

۴-

۵-

۶-

مجازات اخراج طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس بند (ت) ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و حکم حاکم شرع آیین نامه پاکسازی در مورد شما اعمال میشود. این نامه از تاریخ ۱ شهریور ۱۳۵۹ لازم‌الاجرا میباشد.

[مهر رسمی]

هیئت پاکسازی سازمان برنامه و بودجه

 

(گیرندگان رونوشت در پشت صفحه)

[آدرس]

 

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

قسمت بازنشستگی

جهت اطلاع و اقدام لازم

[امضا][؟]/[؟]/ ١٣۵۹

 

 

[تعدادی یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

[ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]