[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

فرم ع- ٣٢ (۴/ ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١-. وزارت /موسسه: آموزش و پرورش

٢- شماره مستخدم: [حذف شده]

٣- نام: خانم/آقای مهدخت

۴- نام خانوادگی غضنفری

۵ نام پدر: هدایت اله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده]، استان /فرمانداریکل [حذف شده]

٧- محل تولد[حذف شده]

٨- تاریخ تولّد: روز ۱۴ ماه ١ سال ۱۳۲۴

٩- بالاترین مدرک تحصیلی: بالاترین مدرک: لیسانس رشته: روانشناسی

١٠ عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر دوره راهنمائی

١١- رسته: آموزشی و فرهنگی، رشته: دبیری

١٢ گروه: ٨

 ١٣ پایه: ۵

۱۴- واحد سازمانی: مدرسه راهنمائی اتفاق

۱۵ محل خدمت: بخش ٢ شهرستان تهران، استان/ فرمانداری کلّ مرکز

۱۶- مجوّز: تاریخ: ----- شماره: -----

١٧ نوع حکم: اخراج و انفصال دائم

١٨ شرع حکم:

بسمه تعالی

چون یکی از شرایط اصلی است استخدام و استدامه خدمت در حوضه اسلامی داشتن ایمان درست و اعتقاد بیکی از ادیان رسمی مملکتی است و شما متأسفانه در پرسش نامه مه مورخه ٢٣ فروردین ۵۹ و مصاحبه شفاهی در این اداره خویش را بهائی معرفی کرده‌اید لذا بموجب دستور صریح و کتبی مقام عالی وزارت از این تاریخ اخراج و بدینوسیله بخدمت شما خاتمه داده میشود. % ١

رونوشت: ١- اداره کل امور اداری (وزارت آموزش و پرورش)

٢- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

٣- اداره کل آموزش و پرورش تهران

۴- دفتر وزارتی.

 

محسنی کبیر

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ٢ تهران

 

١٩- حقوق و مزایا و فوق العادّه ها

٢٠- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروُف) -----ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار----- فصل----- مواد----- قابل پرداخت است.

٢١-. تاریخ اجرای حکم: ٢٢  فروردین ۵۹

٢٢- تاریخ صدور و شمارۀ حکم: تاریخ:  ٣٠  فروردین ۵۹ شماره: ١ / ٢٩١٩

٢٣- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: محسنی کبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]