[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دفتر رونوشت

٢٨ اردیبهشت ۱۳۶۲

[شماره:] ۴۲۹۱

 

آقای علی‌اکبر رشیدی

اداره کارگزینی

ابلاغ رأی

بدینوسیله رأی شماره ۲۵ / مورخ ١٨ اردیبهشت ۱۳۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی تهران مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت بپیوست ارسال خواهشمند است چنانچه رأی فوق مورد اعتراض میباشد مراتب را ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ کتباً باین اداره و هیئت تجدیدنظر اعلام در غیر اینصورت رأی فوق بمرحله اجرا درخواهد آمد.

 

اداره کارگزینی

[امضا]

 

رونوشت به : [ناخوانا] : خواهشمند است رأی موصوف را در قبال اخذ رسید و ذکر تاریخ بنامبرده تحویل و نتیجه را اعلام فرمائید.

رونوشت به : دایره آمار و اطلاعات پرسنلی

رونوشت به: دایره رفاه

رونوشت به: دایره ترفیعات

رونوشت به: اداره بازرسی

رونوشت به: هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی تهران عطف

بنامه شماره ٩١ - [تاریخ:] ٢٠ اردیبهشت ١٣۶۲

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

آقای کرمی لطفاً بفرمائید ابلاغ رأی دادگاه بدوی نیروی انسانی را در مقابل نقد رسید و تاریخ بنامبرده  مسترد و نسخه را به دادگاه کارگزینی با ذکر تاریخ ابلاغ اعلام دارند 

[تاریخ:] ٣ خرداد ١٣۶۲

[امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]