[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[مهر]

مدرسه عالی تکنولوژی سمنان

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

(بسمه تعالی)

تاریخ ١١ آبان ۱۳۶۲

شماره ۱۷۲۶۷/آد

پیوست----

 

آقای علی‌اکبر ناساری دانشجوی مدرسه عالی

باستناد نامه شماره ۱۷۴۸۵-م/[ناخوانا] [تاریخ] [؟] مهر ۶۲ معاونت محترم فنی و حرفه‌ای اداره کل از آنجائیکه برای جنابعالی از طرف شورای پذیرش حکم اولیه و تجدید نظر و تاکنون جوابی نداده‌اید لذا بموجب این نامه از موسسه اخراج و مراتب به اطلاع مراجع قانونی خواهد رسید. ضمناً از آنجائیکه مبلغ ١٠٠٠٠ ریال به صندوق رفاه دانشجویان بدهی دارید جهت تسویه حساب به اداره خدمات آموزش دانشجوئی مدرسه مراجعه نمائید.

حسین بیسادی

سرپرست مدرسه عالی تکنولوژی سمنان

[امضا]

٩ آبان ۶۲

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]