از: سرپرست سازمان خدمات هلیکوپتر و هواپیمائی

به: امور مالی

موضوع:-----

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملی

سازمان خدمات هلیکوپتر و هواپیمائی

 

شماره: ۱۳۷-۹-۹

تاریخ: ۵ آبان ۱۳۵۹

پیوست:-----

 

با توجه به این امر که از تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ با تصویبنامه شماره ۸۳۷۱۰ شورای انقلاب شرکت هواپیمائی هلیکوپتر ایران وابسته به وزارت دفاع سازمان خدمات هلیکوپتر و هواپیمائی گردیده و اکنون یک واحد دولتی محسوب میشود و طبق تصویبنامه های شورای انقلاب جمهوری اسلامی کارکنان دولت باید تابع یکی از ادیان رسمی کشور باشند و چون از نظر اسلام بهائیت بر حق نمیباشد. علیهذا از تاریخ اول آبانماه ۱۳۵۹ به خدمت آقای علی سبحانی خاتمه داده میشود. بدیهی است چنانچه نامبرده در محضر یکی از آیات عظام به دین اسلام مشرف شده و در یکی از روزنامه‌های رسمی کشور جریان منعکس گردد کمیته استخدامی سازمان خدمات هلیکوپتری و هواپیمائی میتواند نسبت به اعاده خدمت یا باز خرید نامبرده تصمیم بگیرد.

جریان را به نامبرده ابلاغ نمائید.

از طرف سرپرست سازمان خدمات هلیکوپتری و هواپیمائی

مرتضی مرید

[امضا روی مهر رسمی]

 

تهران – [آدرس]