[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

 

خانم/ آقای علی‌اکبر نیازی

چون بموجب بررسیهای بعمل آمده شما منتسب به فرقه ضاله بهائیت بوده و با توجه به دستور شماره ۷۵۶۰ مورخ ١ دی ۵۹ وزارت محترم بهداری که استناد به مواد ۱۴ و ۶ قانون استخدام کشوری و تأمین اجتماعی گردیده، استخدام اولیه شما مجوز قانونی نداشته است لذا از تاریخ ١ بهمن ۵۹ ادامه خدمت شما در این شبکه و واحدهای تابعه مجوزی ندارد. بدیهی است در صورت اعتراض به انتساب به فرقه مذکور پس از مراجعه و تکمیل پرسشنامه مربوطه این حکم قابل تجدید نظر خواهد بود.

دکتر علیرضا حقانی

[امضا]

مدیر شبکه بهداری شهرستان بابل

رونوشت: جهت استحضار بسازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران.

کارگزینی شبکه جهت لغو احکام استخدامی اولیه با توجه به دستور مذکور.

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

آموزشگاه بهیاری

۲۴۸۶۱

٣٠ دی ۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]