[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کارخانه پنبه نظام‌آباد

تلفن ۸۲۹۹ – ۸۳۹۹

 

شماره ۲۵۴

تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۶۰

پیوست -----

 

آقای علی‌اکبر طائفی کمک [ناخوانا] کارخانه بموجب حکم شماره ۶۴۱ –۳ شهریور ۶۰ هیئت پاکسازی و سالم‌سازی سازمانها و دستگاههای دولتی استان مازندران از این تاریخ (۱۴ شهریور ۶۰) به‌صورت معلق از خدمت محسوب گردیده و تا اطلاع ثانوی از اشتغال بکار در کارخانه امتناع ورزید

کارخانه پنبه نظام‌آباد گنبد

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]